20170210

പുതിയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ 1. മത്തായി (The Gospel of Matthew, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം) 28
 2. മർക്കൊസ് (Gospel of Mark, വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം) 16
 3. ലൂക്കൊസ് (The Gospel of Luke, വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം) 24
 4. യോഹന്നാൻ (The Gospel of John,വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം) 21
 5. അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ (Acts of the Apostles (or Acts) പ്രാക്‌സീസ്, അപ്പോസ്‌തോല പ്രവർത്തികൾ) 28
 6. റോമർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to the Romans) 16
 7. 1 കൊരിന്ത്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ കോരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ,First Epistle to the Corinthians) 16
 8. 2 കൊരിന്ത്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ കോരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം Second Epistle to the Corinthians) 23
 9. ഗലാത്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം Epistle to the Galatians) 6
 10. എഫെസ്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to the Ephesians) 6
 11. ഫിലിപ്പിയർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഫിലിപ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to the Philippians) 4
 12. കൊലൊസ്സ്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ കൊലോസ്സ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം Epistle to the Colossians) 4
 13. 1 തെസ്സലൊനീക്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തെസ്സലോനിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം First Epistle to the Thessalonians) 5
 14. 2 തെസ്സലൊനീക്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തെസ്സലോനിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle to the Thessalonians) 3
 15. 1 തിമൊഥെയൊസ് (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തീമോത്തെയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം First Epistle to Timothy)
 16. 2 തിമൊഥെയൊസ് (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തീമോത്തെയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle to Timothy) 4
 17. തീത്തൊസ് (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തീത്തോസിനു് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to Titus) 3
 18. ഫിലേമോൻ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഫിലോമോന് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to Philemon) 1
 19. എബ്രായർ (എബ്രായർക്കു് എഴുതിയ ലേഖനം The Epistle to the Hebrews) 1
 20. യാക്കോബ് (വി. യാക്കോബ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle of James) 5
 21. 1 പത്രൊസ് (വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം, First Epistle of Peter) 5
 22. *2 പത്രൊസ് (വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle of Peter)3
 23. 1 യോഹന്നാൻ (വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം, First Epistle of John) 5
 24. *2 യോഹന്നാൻ (വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle of John) 1
 25. *3 യോഹന്നാൻ (വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ മൂന്നാം ലേഖനം, Third Epistle of John) 1
 26. *യൂദാ (വി. യൂദാ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle of Jude) 1
 27. *വെളിപ്പാടു (വെളിപാട് പുസ്തകം,യോഹന്നാനുണ്ടായ വെളിപാട്, The Book of Revelation) 22

* സുറിയാനി സഭകൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതും പ്ശീത്ത വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയനിയമത്തിൽ ആദ്യകാലത്തില്ലാതിരുന്നതുമായ അഞ്ചുഗ്രന്ഥങ്ങൾ (2 പത്രൊസ്, 2 യോഹന്നാൻ, 3 യോഹന്നാൻ, യൂദാ, വെളിപ്പാടു).


പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പുരാതന ക്രമം


സുറിയാനി സഭകൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന പ്ശീത്താ വേദപുസ്തകത്തിലെ 48 പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പുരാതന ക്രമം


 1. ഉല്പത്തി (ആദ്യ പുസ്തകം, Genesis,സൃഷ്ടി)
 2. പുറപ്പാടു (പുറപ്പാട് പുസ്തകം Exodus)
 3. ലേവ്യപുസ്തകം (ആചാര്യന്മാർ, ലേവ്യർ, ലേവ്യാ പുസ്തകം, Leviticus)
 4. സംഖ്യാപുസ്തകം (സംഖ്യാ , Numbers)
 5. ആവർത്തനപുസ്തകം (ആവർത്തനം, നിയമാവർത്തനം Deuteronomy
 6. ഇയ്യോബ് (ഇയോബ്, യോബ്, Job)
 7. യോശുവ (യോശുവാ, ഈശോബർനോൻ, Joshua)
 8. ന്യായാധിപന്മാർ (Judges)
 9. 1. ശമൂവേൽ (1ശ്മൂയേൽ, 1സാമുവൽ, I Samuel)
 10. 2. ശമൂവേൽ (ശ്മൂയേൽ, സാമുവൽ II Samuel)
 11. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (Psalms)
 12. 1. രാജാക്കന്മാർ (I Kings)
 13. 2. രാജാക്കന്മാർ (II Kings)
 14. സദൃശവാക്യങ്ങൾ (സുഭാഷിതങ്ങൾ, Proverbs)
 15. മഹാജ്ഞാനം സുജ്ഞാനം(Wisdom Wisdom of Solomon )
 16. സഭാപ്രസംഗി (സഭാപ്രസംഗകൻ, പ്രസംഗക്കാരൻ, ഖോഹ്‌ലത്, Ecclesiastes)
 17. ഉത്തമഗീതം (ഉത്തമഗീതങ്ങൾ, Song of Solomon , Song of Songs)
 18. യെശയ്യാവു (ഏശയാ നിവ്യാ, യെശയ്യ, Isaiah)
 19. യിരെമ്യാവു (ഏറമ്യ നിവ്യാ, എറമിയാ, Jeremiah)
 20. വിലാപങ്ങൾ (Lamentations)
 21. ഏറമിയായുടെ ലേഖനം (Letter of Jeremiah)
 22. ബാറൂക്കിന്റെ ലേഖനം (The Epistle of Baruch)
 23. ബാറൂക്കിന്റെ പുസ്തകം (ബാറൂക്ക് , Baruch, The Book of Baruch)
 24. യെഹെസ്‌കേൽ (ഹസ്ഖിയേൽ നിവ്യാ, യഹസ്‌കിയേൽ, Ezekiel)
 25. ഹോശേയ (ഹോശയാ, ഹോശാ നിവ്യാ, Hosea)
 26. യോവേൽ (യൂയേൽ നിവ്യാ, ജോയേൽ, Joel)
 27. ആമോസ് (ആമോസ് നിവ്യാ, Amos)
 28. ഓബദ്യാവു (ഒബാദിയാ നിവ്യാ, ഓബദ്യാ,ഒബദിയാ, Obadiah)
 29. യോനാ (യൗനാൻ നിവ്യാ, Jonah)
 30. മീഖാ (മീകാ നിവ്യാ, Micah)
 31. നഹൂം (നാഹോം നിവ്യാ, നാഹൂം Nahum)
 32. ഹബക്കൂക്ൾ (ഹവ്‌ഖോക്ക് നിവ്യാ,ഹബ്ക്കുക്ക്, ഹബക്കൂക്ക്, Habakkuk)
 33. സെഫന്യാവു (സ്പനിയാ നിവ്യാ, സെഫന്യാ,സെഫനിയാ, Zephaniah)
 34. ഹഗ്ഗായി (ഹഗ്ഗി നിവ്യാ, ഹാഗായി, Haggai)
 35. സെഖർയ്യാവു (സ്‌കറിയാ നിവ്യാ, സ്‌കറിയാ Zechariah)
 36. മലാഖി (മാലാകി നിവ്യാ, Malachi)
 37. ദാനീയേൽ (അദ്ധ്യായം 3-ന്റെ വാക്യം 23-നു് ശേഷമുള്ള അസറിയായുടെ പ്രാർത്ഥനയും മൂന്നു യുവാക്കന്മാരുടെ കീർത്തനവും . അദ്ധ്യായം13 ശൂശാൻ , അദ്ധ്യായം 14 ബാലും മഹാ സർപ്പവും. എന്നിവ അടക്കം) (Daniel, The Prayer of Azariah and Song of the Three Holy Children are included between Daniel 3:23-24. ; Susanna is included as Daniel 13 Bel and the Dragon is included as Daniel 14. )
 38. രൂത്ത് (റഓസ്, Ruth)
 39. എസ്ഥേർ (+6 അദ്ധ്യായങ്ങളും) (എസ്‌തേർ, Esther with additions)
 40. യഹൂദിത്ത് (ഈഹൂദിസ്, യൂദിത്ത്) യൂദിത്ത് Judith
 41. തോബിത് - തൂബിദ് (തോബിയാസ്) തോബിത് Tobit (Tobias)
 42. യേശുബാർ ആസീറെ (അർത്ഥം-ആസീറേയുടെ മകൻ യേശു, ഈശാബർസീറാ, പ്രഭാഷകൻ, Ben Sira, Sirach , Ecclesiasticus)
 43. 1. ദിനവൃത്താന്തം (നാളാഗമം, I Chronicles)
 44. 2. ദിനവൃത്താന്തം (നാളാഗമം, II Chronicles)
 45. എസ്രാ (അസ്രാ, Ezra)
 46. നെഹെമ്യാവു (നെഹമിയാ, Nehemiah)
 47. 1 മക്കാബിയർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ, മക്കാബ്യർ, 1 Maccabees, 1 Machabees)
 48. 2 മക്കാബ്യർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ,മക്കാബ്യർ , 2 Maccabees, 2 Machabees)


The order of books in the oldest of these complete Peshitta Bibles, the codex Ambrosianus, has a number of interesting features which are worth looking at briefly; the order and contents are as follows: Pentateuch, Job, Joshua, Judges 1-2 Samuel, Psalms, 1-2 Kings, Proverbs, Wisdom of Solomon, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Letters of Jeremiah and of Baruch, Baruch , Ezekiel, 12 Minor Prophets, Daniel, Bel and the Dragon, Ruth, Susanna, Esther, Judith, Ben Sira, 1-2 Chronicles, Apocalypse of Baruch, IV Ezra (Esdras), Ezra, Nehemiah, 1-4 Maccabees.
Sebastian P. Brock, The Bible in the Syriac Tradition, SEERI Correspondence Course on Syrian Christian Heritage 1. Kottayam: St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 1988. Page No.36


വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുങ്ങളുടെ വിഭജനം


സുവിശേഷങ്ങൾ (ഏവൻഗേലിയോൻ Gospels)
മത്തായി (The Gospel of Matthew, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം) 28
മർക്കൊസ് (Gospel of Mark, വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം) 16
ലൂക്കൊസ് (The Gospel of Luke, വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം) 24
യോഹന്നാൻ (The Gospel of John,വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം) 21

ചരിത്രപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (Historical books)
അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ (Acts of the Apostles (or Acts) പ്രാക്‌സീസ്, അപ്പോസ്‌തോല പ്രവർത്തികൾ) 28

ലേഖനങ്ങൾ (Epistles)
പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ The Pauline epistles, Epistles of Paul, or Letters of Paul
റോമർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to the Romans) 16
1 കൊരിന്ത്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ കോരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ,First Epistle to the Corinthians) 16
2 കൊരിന്ത്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ കോരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം Second Epistle to the Corinthians) 23
ഗലാത്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം Epistle to the Galatians) 6
എഫെസ്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to the Ephesians) 6
ഫിലിപ്പിയർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഫിലിപ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to the Philippians) 4
കൊലൊസ്സ്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ കൊലോസ്സ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം Epistle to the Colossians) 4
1 തെസ്സലൊനീക്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തെസ്സലോനിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം First Epistle to the Thessalonians) 5
2 തെസ്സലൊനീക്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തെസ്സലോനിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle to the Thessalonians) 3
1 തിമൊഥെയൊസ് (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തീമോത്തെയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം First Epistle to Timothy)
2 തിമൊഥെയൊസ് (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തീമോത്തെയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle to Timothy) 4
തീത്തൊസ് (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തീത്തോസിനു് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to Titus) 3
ഫിലേമോൻ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഫിലോമോന് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to Philemon) 1
*എബ്രായർ (എബ്രായർക്കു് എഴുതിയ ലേഖനം The Epistle to the Hebrews) 1
കാതോലിക ലേഖനങ്ങൾ (General Epistles)
യാക്കോബ് (വി. യാക്കോബ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle of James) 5
1 പത്രൊസ് (വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം, First Epistle of Peter) 5
2 പത്രൊസ് (വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle of Peter)3
1 യോഹന്നാൻ (വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം, First Epistle of John) 5
2 യോഹന്നാൻ (വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle of John) 1
3 യോഹന്നാൻ (വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ മൂന്നാം ലേഖനം, Third Epistle of John) 1
യൂദാ (വി. യൂദാ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle of Jude) 1

വെളിപാട് സാഹിത്യം
വെളിപ്പാടു (വെളിപാട് പുസ്തകം,യോഹന്നാനുണ്ടായ വെളിപാട്, The Book of Revelation) 22

*In modern editions, the formally anonymous Epistle to the Hebrews is placed at the end of Paul's letters and before the General epistles.
Minor Catholic Epistles (2 Peter, 2 and 3 John and Jude).

വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിഭജനം1. തോറാ (ന്യായപ്രമാണം , LAW, നിയമം, മാർഗം, പഞ്ചഗ്രന്ഥം Torah, പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ) • ഉല്പത്തി പുസ്തകം (ആദ്യ പുസ്തകം, Genesis, സൃഷ്ടി)
 • പുറപ്പാടു പുസ്തകം(പുറപ്പാട് പുസ്തകം, Exodus)
 • ലേവ്യപുസ്തകം (ആചാര്യന്മാർ, ലേവ്യർ, ലേവ്യാ പുസ്തകം, Leviticus)
 • സംഖ്യാപുസ്തകം (സംഖ്യാ , Numbers)
 • ആവർത്തനപുസ്തകം (ആവർത്തനം, നിയമാവർത്തനം Deuteronomy2. പ്രവാചകരുടെ പേരിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (Nevi'im പ്രവാചകൻമാർ നിവ്യേ, നെബിം) 


൧ ആദ്യകാല പ്രവാചകൻമാർ (The Former Prophets, മുൻ കാല ദീർഘദർശിമാരുടെ പേരിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ)

 • യോശുവ (യോശുവാ, ഈശോബർനോൻ, Joshua)
 • ന്യായാധിപന്മാർ (Judges)
 • 1. ശമൂവേൽ (ശ്മൂയേൽ, സാമുവൽ, I Samuel)
 • 2. ശമൂവേൽ (ശ്മൂയേൽ, സാമുവൽ II Samuel)
 • 1. രാജാക്കന്മാർ (I Kings)
 • 2. രാജാക്കന്മാർ (II Kings)


൨ പിൻ കാല പ്രവാചകൻമാർ, (The Latter Prophets, പിൻ കാല ദീർഘദർശിമാരുടെഗ്രന്ഥങ്ങൾ)

i വലിയ പ്രവാചകൻമാർ The Major Prophets

 • യെശയ്യാവു (ഏശയാ നിവ്യാ, യെശയ്യ, Isaiah)
 • യിരെമ്യാവു (ഏറമ്യ നിവ്യാ, എറമിയാ, Jeremiah)
 • യെഹെസ്‌കേൽ (ഹസ്ഖിയേൽ നിവ്യാ, യഹസ്‌കിയേൽ, Ezekiel)
 • *ദാനീയേൽ (2 അധിക അദ്ധ്യായങ്ങൾ അടക്കം [ അദ്ധ്യായം 3:23-24 അസര്യയുടെ പരാർത്ഥനയും മൂന്നു വിശുദ്ധ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗീതവും, അദ്ധ്യായം13 ശൂശാൻ, അദ്ധ്യായം14 ബേലും സർപ്പവും] (The Prayer of Azariah and Song of the Three Holy Children are included between Daniel 3:23-24. ; Susanna is included as Daniel 13 Bel and the Dragon is included as Daniel 14.)


ii ചെറുപ്രവാചകൻമാർ (പന്തിരുവർ, പന്ത്രണ്ടു ചെറിയ പ്രവാചകർ, The Twelve Minor Prophets ഗ്രന്ഥങ്ങൾ)

 • ഹോശേയ (ഹോശയാ, ഹോശാ നിവ്യാ, Hosea)
 • യോവേൽ (യൂയേൽ നിവ്യാ, ജോയേൽ, Joel)
 • ആമോസ് (ആമോസ് നിവ്യാ, Amos)
 • ഓബദ്യാവു (ഒബാദിയാ നിവ്യാ, ഓബദ്യാ,ഒബാദിയാ, Obadiah)
 • യോനാ (യൗനാൻ നിവ്യാ, Jonah)
 • മീഖാ (മീകാ നിവ്യാ, Micah)
 • നഹൂം (നാഹോം നാഹൂം നിവ്യാ, Nahum)
 • ഹബക്കൂക് (ഹവ്‌ഖോക്ക് നിവ്യാ, ഹബ്ക്കുക്ക് , ഹബക്കൂക്ക്, Habakkuk)
 • സെഫന്യാവു (സ്പനിയാ നിവ്യാ, സെഫന്യാ,സെഫനിയാ, Zephaniah)
 • ഹഗ്ഗായി (ഹഗ്ഗി നിവ്യാ, ഹാഗായി, Haggai)
 • സെഖർയ്യാവു (സ്‌കറിയാ നിവ്യാ, സ്‌കറിയാ Zechariah)
 • മലാഖി (മാലാകി നിവ്യാ, Malachi)


iii മറ്റു പ്രവാചകൻമാർ

 • വിലാപങ്ങൾ (Book of Lamentations [in the Ketuvim (Writings) section of the Tanakh])
 • *യിരെമ്യാവിന്റെ ലേഖനം (Letter of Jeremiah) (Chapter 6 of Baruch in most Roman Catholic Bibles, its own book in Orthodox Bibles)
 • *ബാറൂക്കിന്റെ ലേഖനം (The Epistle of Baruch)
 • *ബാറൂക്കിന്റെ പുസ്തകം (ബാറൂക്ക് , Baruch, The Book of Baruch) (not in Protestant Bibles)


3. ചരിത്രപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (Historical books)


 • 1. ദിനവൃത്താന്തം (നാളാഗമം, I Chronicles)
 • 2. ദിനവൃത്താന്തം (നാളാഗമം, II Chronicles)
 • എസ്രാ (അസ്രാ, Ezra)
 • നെഹെമ്യാവു (നെഹമിയാ, Nehemiah)
 • രൂത്ത് (റഓസ്, Ruth)
 • എസ്ഥേർ (എസ്‌തേർ, Esther with additions)
 • *യഹൂദിത്ത് (ഈഹൂദിസ്, യൂദിത്ത്) യൂദിത്ത് Judith
 • *തോബിത് - തൂബിദ്(തോബിയാസ്) തോബിത് Tobit (Tobias)
 • *1 മക്കാബിയർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ, മക്കാബ്യർ, 1 Maccabees, 1 Machabees)
 • *2 മക്കാബ്യർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ,മക്കാബ്യർ , 2 Maccabees, 2 Machabees)


4. ജ്ഞാനപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (Wisdom books)


 • ഇയ്യോബ് (ഇയോബ്, യോബ്, Job)
 • സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (Psalms)
 • സദൃശവാക്യങ്ങൾ (സുഭാഷിതങ്ങൾ, Proverbs)
 • സഭാപ്രസംഗി (സഭാപ്രസംഗകൻ, പ്രസംഗക്കാരൻ ഖോഹ്‌ലത്, Ecclesiastes)
 • ഉത്തമഗീതം (ഉത്തമഗീതങ്ങൾ, Song of Solomon , Song of Songs)
 • *മഹാജ്ഞാനം (Wisdom Wisdom of Solomon,സുജ്ഞാനം)
 • *യേശുബാർ ആസീറെ (അർത്ഥം-ആസീറേയുടെ മകൻ യേശു, ഈശാബർ സീറാ, പ്രഭാഷകൻ, Ben Sira, Sirach , Ecclesiasticus)എബ്രായ വേദപുസ്തകം അഥവാ തനക്ക് (Tanakh)


പഴയനിയമത്തിലെ 39 കൃതികൾ മാത്രം അടങ്ങുന്ന 24 ചുരുളുകളാണു് യഹൂദന്മാരുടെ എബ്രായ വേദപുസ്തകം. ക്രി.വ. 80-100 ൽ നടന്ന യാംനിയാ സമ്മേളനത്തിൽവച്ചാണ് യഹൂദനേതാക്കന്മാർ അവരുടെ കാനോനികഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർണയിച്ചത്. ഊർശലേം പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ട എബ്രായഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന വേദപുസ്തക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രാമാണികമായി അവർ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ. അലക്‌സാണ്ഡ്രിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ട ഗ്രീക്ക് - അരമായഭാഷകളിലുള്ളതും പല യഹൂദസമൂഹങ്ങളും ആദിമ ക്രൈസ്തവരും വേദപുസ്തകത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതുമായ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ അപ്രാണികമായി തള്ളി.

എബ്രായഭാഷയിലുള്ളതും പല യഹൂദസമൂഹങ്ങളും ആദിമ ക്രൈസ്തവരും വേദപുസ്തകത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് - അരമായഭാഷകളിലുള്ളതായ അലക്‌സാണ്ഡ്രിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പഴയനിയമമാണു് പുരാതന ക്രിസ്തീയ സഭകൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതു്. സുറിയാനിഭാഷയിലെ പ്ശീത്താ വേദപുസ്തക പരിഭാഷയെ ആധാരമാക്കുന്ന പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്‌സ് സുറിയാനി സഭ വേദപുസ്തകത്തിൽ 48 കൃതികളാണു് പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതു്.

ബാറൂക്കിന്റെ ലേഖനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും യിരെമ്യാവിന്റെ ലേഖനം എന്ന കൃതി ബാറൂക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആറാം അദ്ധ്യായമായി കരുതുന്നതുകൊണ്ടും റോമൻ കത്തോലിക്കാ വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ത്രെന്തോസ് സൂനഹദോസ് തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചതു (1546) പ്രകാരം കാനോനികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയാറാണു്. എന്നാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് -നവീകരണ- നവീന ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ യഹൂദർ അംഗീകരിക്കുന്ന 39 കൃതികൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എബ്രായ/യഹൂദ വേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിഭജനം

'തനക്ക്' , 'മസോറട്ടിക് പാഠം', 'മിക്രാ' എന്നീ പേരുകളിലും എബ്രായ/യഹൂദ വേദപുസ്തകം അറിയപ്പെടുന്നു. തനക്ക് എന്ന പേര് തോറാ, നെവീം, കെതുവിം എന്നീ ഗ്രന്ഥസമുച്ചയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മസോറട്ടിക് പാഠത്തിന്റെ പരമ്പാരാഗതമായ മൂന്നു ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ ചുരുക്കപ്പേരാണ് തനക്ക് എന്നതു്. അതായതു്, പഞ്ചഗ്രന്ഥി എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന നിയമസംഹിതയായ തോറാ, പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളായ നെവീം, പ്രബോധനപരമായ ലിഖിതങ്ങൾ ചേർന്ന കെതുവിം എന്നിവയാണ് ആ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ.

'വായിക്കപ്പെടുന്നത്' എന്നർത്ഥമുള്ള 'മിക്രാ' എന്ന പേര് തനക്കിനു പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എബ്രായ നാമമാണ്. എബ്രായവേദപുസ്തകം (തനക്ക്) താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്നതുപ്രകാരം 24 പുസ്തകങ്ങളാണു്.


1 തോറാ


(ന്യായപ്രമാണം, നിയമം, മാർഗം, പഞ്ചഗ്രന്ഥം,പഞ്ചഗ്രന്ഥി, പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ,LAW,Torah)

1 ഉല്പത്തി (ആദ്യ പുസ്തകം, Genesis,സൃഷ്ടി)
2 പുറപ്പാടു (പുറപ്പാട് പുസ്തകം Exodus)
3 ലേവ്യപുസ്തകം (ആചാര്യന്മാർ, ലേവ്യർ, ലേവ്യാ പുസ്തകം, Leviticus)
4 സംഖ്യാപുസ്തകം (സംഖ്യാ , Numbers)
5 ആവർത്തനപുസ്തകം (ആവർത്തനം, നിയമാവർത്തനം Deuteronomy


2 നിബിം (പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രവാചകൻമാർ , നിവ്യേ, നെബിം, നബിയിം, Nevi'im)൧ ആദ്യകാല പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങൾ (ആദ്യകാല പ്രവാചകൻമാർ The Former Prophets)


6 യോശുവ (യോശുവാ, ഈശോബർനോൻ, Joshua)
7 ന്യായാധിപന്മാർ (Judges)
8 ശമൂവേൽ (1ശമൂവേൽ (1ശ്മൂയേൽ, 1സാമുവൽ, I Samuel),2. ശമൂവേൽ (ശ്മൂയേൽ, സാമുവൽ II Samuel)
9 രാജാക്കന്മാർ (1. രാജാക്കന്മാർ (I Kings), 2 രാജാക്കന്മാർ (II Kings)

൨ പിൻ കാല പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങൾ (പിൻ കാല പ്രവാചകൻമാർ The Latter Prophets)

വലിയ പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങൾ (വലിയ പ്രവാചകൻമാർ The Major Prophets)
10 യെശയ്യാവു (ഏശയാ നിവ്യാ, യെശയ്യ, Isaiah)
11 യിരെമ്യാവു (ഏറമ്യ നിവ്യാ, എറമിയാ, Jeremiah)
12 യെഹെസ്‌കേൽ (ഹസ്ഖിയേൽ നിവ്യാ, യഹസ്‌കിയേൽ, Ezekiel)
ചെറിയ പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങൾ (ചെറു പ്രവാചകൻമാർ Minor Prophets)
13 പന്തിരുവർ, പന്ത്രണ്ടു ചെറുപ്രവാചകർ, പന്തിരുവരുടെ പുസ്തകം, The Twelve Minor Prophets
ഹോശേയ (ഹോശയാ, ഹോശാ നിവ്യാ, Hosea)
യോവേൽ (യൂയേൽ നിവ്യാ, ജോയേൽ, Joel)
ആമോസ് (ആമോസ് നിവ്യാ, Amos)
ഓബദ്യാവു (ഒബാദിയാ നിവ്യാ, ഓബദ്യാ,ഒബദിയാ, Obadiah)
യോനാ (യൗനാൻ നിവ്യാ, Jonah)
മീഖാ (മീകാ നിവ്യാ, Micah)
നഹൂം (നാഹോം നിവ്യാ, നാഹൂം Nahum)
ഹബക്കൂക്ൾ (ഹവ്‌ഖോക്ക് നിവ്യാ,ഹബ്ക്കുക്ക്, ഹബക്കൂക്ക്, Habakkuk)
സെഫന്യാവു (സ്പനിയാ നിവ്യാ, സെഫന്യാ,സെഫനിയാ, Zephaniah)
ഹഗ്ഗായി (ഹഗ്ഗി നിവ്യാ, ഹാഗായി, Haggai)
സെഖർയ്യാവു (സ്‌കറിയാ നിവ്യാ, സ്‌കറിയാ Zechariah)
മലാഖി (മാലാകി നിവ്യാ, Malachi)

3 കെത്തുബിം (Ketuvim, ക്ത്തൂബിം, രചനകൾ, എഴുത്തുകൾ, writings)


കാവ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ The poetic books
14 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (Psalms)
15 സദൃശവാക്യങ്ങൾ (സുഭാഷിതങ്ങൾ, Proverbs)
16 ഇയ്യോബ് (ഇയോബ്, Job)
അഞ്ചു ചുരുളുകൾ The five scrolls
17 ഉത്തമഗീതം (ഉത്തമഗീതങ്ങൾ, Song of Solomon , Song of Songs)
18 രൂത്ത് (റഓസ്, Ruth)
19 വിലാപങ്ങൾ (Lamentations)
20 സഭാപ്രസംഗി (സഭാപ്രസംഗകൻ, ഖോഹ്‌ലത്, Ecclesiastes)
21 എസ്ഥേർ
ഇതര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ Other books
22 ദാനീയേൽ
23 എസ്രാ (അസ്രാ, Ezra) - നെഹെമ്യാവു (നെഹമിയാ, Nehemiah) Ezra-Nehemiah
24 നാളാഗമം 1 (ദിനവൃത്താന്തം 1 , I Chronicles), നാളാഗമം 2 (ദിനവൃത്താന്തം 2, II Chronicles)


എബ്രായ വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നൊഴിവാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ക്രിസ്തു വർഷം 70-90കാലത്ത് കൂടിയ യഹൂദ മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ യാംനിയ സമ്മേളനം (Council of Jamnia) എബ്രായ വേദപുസ്തക കാനോൻ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയതും സുറിയാനി സഭകളടക്കമുള്ള പുരാതന ക്രിസ്തീയ സഭകൾ പഴയനിയമ കാനോന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതുമായ വേദപുസ്തകഭാഗങ്ങൾ.

*എസ്ഥേർ 6 അധിക അദ്ധ്യായങ്ങൾ (എസ്‌തേർ, Esther with additions)
*ദാനീയേൽ 2 അധിക അദ്ധ്യായങ്ങൾ [ അദ്ധ്യായം 3:23-24അസറിയായുടെ പ്രാർത്ഥനയും മൂന്നു യുവാക്കന്മാരുടെ കീർത്തനവും, അദ്ധ്യായം13 ശൂശാൻ, അദ്ധ്യായം14 ബേലും സർപ്പവും] (The Prayer of Azariah and Song of the Three Holy Children are included between Daniel 3:23-24. ; Susanna is included as Daniel 13 Bel and the Dragon is included as Daniel 14. )
1 ഏറമിയായുടെ ലേഖനം (Letter of Jeremiah)
2 ബാറൂക്കിന്റെ ലേഖനം (The Epistle of Baruch)
3 ബാറൂക്കിന്റെ പുസ്തകം (ബാറൂക്ക് , Baruch, The Book of Baruch)
4 യഹൂദിത്ത് (ഈഹൂദിസ്, യൂദിത്ത്) യൂദിത്ത് Judith
5 തോബിത് - തൂബിദ് (തോബിയാസ്) തോബിത് Tobit (Tobias)
6 മഹാജ്ഞാനം സുജ്ഞാനം (Wisdom Wisdom of Solomon )
7 യേശുബാർ ആസീറെ (അർത്ഥം-ആസീറേയുടെ മകൻ യേശു, ഈശാബർസീറാ, പ്രഭാഷകൻ, Ben Sira, Sirach , Ecclesiasticus)
8 1 മക്കാബിയർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ, മക്കാബ്യർ, 1 Maccabees, 1 Machabees)
9 2 മക്കാബിയർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ,മക്കാബ്യർ , 2 Maccabees, 2 Machabees)