20170210

വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിഭജനം1. തോറാ (ന്യായപ്രമാണം , LAW, നിയമം, മാർഗം, പഞ്ചഗ്രന്ഥം Torah, പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ) • ഉല്പത്തി പുസ്തകം (ആദ്യ പുസ്തകം, Genesis, സൃഷ്ടി)
 • പുറപ്പാടു പുസ്തകം(പുറപ്പാട് പുസ്തകം, Exodus)
 • ലേവ്യപുസ്തകം (ആചാര്യന്മാർ, ലേവ്യർ, ലേവ്യാ പുസ്തകം, Leviticus)
 • സംഖ്യാപുസ്തകം (സംഖ്യാ , Numbers)
 • ആവർത്തനപുസ്തകം (ആവർത്തനം, നിയമാവർത്തനം Deuteronomy2. പ്രവാചകരുടെ പേരിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (Nevi'im പ്രവാചകൻമാർ നിവ്യേ, നെബിം) 


൧ ആദ്യകാല പ്രവാചകൻമാർ (The Former Prophets, മുൻ കാല ദീർഘദർശിമാരുടെ പേരിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ)

 • യോശുവ (യോശുവാ, ഈശോബർനോൻ, Joshua)
 • ന്യായാധിപന്മാർ (Judges)
 • 1. ശമൂവേൽ (ശ്മൂയേൽ, സാമുവൽ, I Samuel)
 • 2. ശമൂവേൽ (ശ്മൂയേൽ, സാമുവൽ II Samuel)
 • 1. രാജാക്കന്മാർ (I Kings)
 • 2. രാജാക്കന്മാർ (II Kings)


൨ പിൻ കാല പ്രവാചകൻമാർ, (The Latter Prophets, പിൻ കാല ദീർഘദർശിമാരുടെഗ്രന്ഥങ്ങൾ)

i വലിയ പ്രവാചകൻമാർ The Major Prophets

 • യെശയ്യാവു (ഏശയാ നിവ്യാ, യെശയ്യ, Isaiah)
 • യിരെമ്യാവു (ഏറമ്യ നിവ്യാ, എറമിയാ, Jeremiah)
 • യെഹെസ്‌കേൽ (ഹസ്ഖിയേൽ നിവ്യാ, യഹസ്‌കിയേൽ, Ezekiel)
 • *ദാനീയേൽ (2 അധിക അദ്ധ്യായങ്ങൾ അടക്കം [ അദ്ധ്യായം 3:23-24 അസര്യയുടെ പരാർത്ഥനയും മൂന്നു വിശുദ്ധ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗീതവും, അദ്ധ്യായം13 ശൂശാൻ, അദ്ധ്യായം14 ബേലും സർപ്പവും] (The Prayer of Azariah and Song of the Three Holy Children are included between Daniel 3:23-24. ; Susanna is included as Daniel 13 Bel and the Dragon is included as Daniel 14.)


ii ചെറുപ്രവാചകൻമാർ (പന്തിരുവർ, പന്ത്രണ്ടു ചെറിയ പ്രവാചകർ, The Twelve Minor Prophets ഗ്രന്ഥങ്ങൾ)

 • ഹോശേയ (ഹോശയാ, ഹോശാ നിവ്യാ, Hosea)
 • യോവേൽ (യൂയേൽ നിവ്യാ, ജോയേൽ, Joel)
 • ആമോസ് (ആമോസ് നിവ്യാ, Amos)
 • ഓബദ്യാവു (ഒബാദിയാ നിവ്യാ, ഓബദ്യാ,ഒബാദിയാ, Obadiah)
 • യോനാ (യൗനാൻ നിവ്യാ, Jonah)
 • മീഖാ (മീകാ നിവ്യാ, Micah)
 • നഹൂം (നാഹോം നാഹൂം നിവ്യാ, Nahum)
 • ഹബക്കൂക് (ഹവ്‌ഖോക്ക് നിവ്യാ, ഹബ്ക്കുക്ക് , ഹബക്കൂക്ക്, Habakkuk)
 • സെഫന്യാവു (സ്പനിയാ നിവ്യാ, സെഫന്യാ,സെഫനിയാ, Zephaniah)
 • ഹഗ്ഗായി (ഹഗ്ഗി നിവ്യാ, ഹാഗായി, Haggai)
 • സെഖർയ്യാവു (സ്‌കറിയാ നിവ്യാ, സ്‌കറിയാ Zechariah)
 • മലാഖി (മാലാകി നിവ്യാ, Malachi)


iii മറ്റു പ്രവാചകൻമാർ

 • വിലാപങ്ങൾ (Book of Lamentations [in the Ketuvim (Writings) section of the Tanakh])
 • *യിരെമ്യാവിന്റെ ലേഖനം (Letter of Jeremiah) (Chapter 6 of Baruch in most Roman Catholic Bibles, its own book in Orthodox Bibles)
 • *ബാറൂക്കിന്റെ ലേഖനം (The Epistle of Baruch)
 • *ബാറൂക്കിന്റെ പുസ്തകം (ബാറൂക്ക് , Baruch, The Book of Baruch) (not in Protestant Bibles)


3. ചരിത്രപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (Historical books)


 • 1. ദിനവൃത്താന്തം (നാളാഗമം, I Chronicles)
 • 2. ദിനവൃത്താന്തം (നാളാഗമം, II Chronicles)
 • എസ്രാ (അസ്രാ, Ezra)
 • നെഹെമ്യാവു (നെഹമിയാ, Nehemiah)
 • രൂത്ത് (റഓസ്, Ruth)
 • എസ്ഥേർ (എസ്‌തേർ, Esther with additions)
 • *യഹൂദിത്ത് (ഈഹൂദിസ്, യൂദിത്ത്) യൂദിത്ത് Judith
 • *തോബിത് - തൂബിദ്(തോബിയാസ്) തോബിത് Tobit (Tobias)
 • *1 മക്കാബിയർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ, മക്കാബ്യർ, 1 Maccabees, 1 Machabees)
 • *2 മക്കാബ്യർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ,മക്കാബ്യർ , 2 Maccabees, 2 Machabees)


4. ജ്ഞാനപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (Wisdom books)


 • ഇയ്യോബ് (ഇയോബ്, യോബ്, Job)
 • സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (Psalms)
 • സദൃശവാക്യങ്ങൾ (സുഭാഷിതങ്ങൾ, Proverbs)
 • സഭാപ്രസംഗി (സഭാപ്രസംഗകൻ, പ്രസംഗക്കാരൻ ഖോഹ്‌ലത്, Ecclesiastes)
 • ഉത്തമഗീതം (ഉത്തമഗീതങ്ങൾ, Song of Solomon , Song of Songs)
 • *മഹാജ്ഞാനം (Wisdom Wisdom of Solomon,സുജ്ഞാനം)
 • *യേശുബാർ ആസീറെ (അർത്ഥം-ആസീറേയുടെ മകൻ യേശു, ഈശാബർ സീറാ, പ്രഭാഷകൻ, Ben Sira, Sirach , Ecclesiasticus)അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ