20170210

വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുങ്ങളുടെ വിഭജനം


സുവിശേഷങ്ങൾ (ഏവൻഗേലിയോൻ Gospels)
മത്തായി (The Gospel of Matthew, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം) 28
മർക്കൊസ് (Gospel of Mark, വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം) 16
ലൂക്കൊസ് (The Gospel of Luke, വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം) 24
യോഹന്നാൻ (The Gospel of John,വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം) 21

ചരിത്രപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (Historical books)
അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ (Acts of the Apostles (or Acts) പ്രാക്‌സീസ്, അപ്പോസ്‌തോല പ്രവർത്തികൾ) 28

ലേഖനങ്ങൾ (Epistles)
പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ The Pauline epistles, Epistles of Paul, or Letters of Paul
റോമർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to the Romans) 16
1 കൊരിന്ത്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ കോരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ,First Epistle to the Corinthians) 16
2 കൊരിന്ത്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ കോരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം Second Epistle to the Corinthians) 23
ഗലാത്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം Epistle to the Galatians) 6
എഫെസ്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to the Ephesians) 6
ഫിലിപ്പിയർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഫിലിപ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to the Philippians) 4
കൊലൊസ്സ്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ കൊലോസ്സ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം Epistle to the Colossians) 4
1 തെസ്സലൊനീക്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തെസ്സലോനിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം First Epistle to the Thessalonians) 5
2 തെസ്സലൊനീക്യർ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തെസ്സലോനിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle to the Thessalonians) 3
1 തിമൊഥെയൊസ് (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തീമോത്തെയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം First Epistle to Timothy)
2 തിമൊഥെയൊസ് (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തീമോത്തെയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle to Timothy) 4
തീത്തൊസ് (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തീത്തോസിനു് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to Titus) 3
ഫിലേമോൻ (വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഫിലോമോന് എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle to Philemon) 1
*എബ്രായർ (എബ്രായർക്കു് എഴുതിയ ലേഖനം The Epistle to the Hebrews) 1
കാതോലിക ലേഖനങ്ങൾ (General Epistles)
യാക്കോബ് (വി. യാക്കോബ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle of James) 5
1 പത്രൊസ് (വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം, First Epistle of Peter) 5
2 പത്രൊസ് (വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle of Peter)3
1 യോഹന്നാൻ (വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം, First Epistle of John) 5
2 യോഹന്നാൻ (വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം, Second Epistle of John) 1
3 യോഹന്നാൻ (വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ മൂന്നാം ലേഖനം, Third Epistle of John) 1
യൂദാ (വി. യൂദാ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ലേഖനം, Epistle of Jude) 1

വെളിപാട് സാഹിത്യം
വെളിപ്പാടു (വെളിപാട് പുസ്തകം,യോഹന്നാനുണ്ടായ വെളിപാട്, The Book of Revelation) 22

*In modern editions, the formally anonymous Epistle to the Hebrews is placed at the end of Paul's letters and before the General epistles.
Minor Catholic Epistles (2 Peter, 2 and 3 John and Jude).

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ