20170210

എബ്രായ വേദപുസ്തകം അഥവാ തനക്ക് (Tanakh)


പഴയനിയമത്തിലെ 39 കൃതികൾ മാത്രം അടങ്ങുന്ന 24 ചുരുളുകളാണു് യഹൂദന്മാരുടെ എബ്രായ വേദപുസ്തകം. ക്രി.വ. 80-100 ൽ നടന്ന യാംനിയാ സമ്മേളനത്തിൽവച്ചാണ് യഹൂദനേതാക്കന്മാർ അവരുടെ കാനോനികഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർണയിച്ചത്. ഊർശലേം പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ട എബ്രായഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന വേദപുസ്തക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രാമാണികമായി അവർ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ. അലക്‌സാണ്ഡ്രിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ട ഗ്രീക്ക് - അരമായഭാഷകളിലുള്ളതും പല യഹൂദസമൂഹങ്ങളും ആദിമ ക്രൈസ്തവരും വേദപുസ്തകത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതുമായ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ അപ്രാണികമായി തള്ളി.

എബ്രായഭാഷയിലുള്ളതും പല യഹൂദസമൂഹങ്ങളും ആദിമ ക്രൈസ്തവരും വേദപുസ്തകത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് - അരമായഭാഷകളിലുള്ളതായ അലക്‌സാണ്ഡ്രിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പഴയനിയമമാണു് പുരാതന ക്രിസ്തീയ സഭകൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതു്. സുറിയാനിഭാഷയിലെ പ്ശീത്താ വേദപുസ്തക പരിഭാഷയെ ആധാരമാക്കുന്ന പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്‌സ് സുറിയാനി സഭ വേദപുസ്തകത്തിൽ 48 കൃതികളാണു് പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതു്.

ബാറൂക്കിന്റെ ലേഖനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും യിരെമ്യാവിന്റെ ലേഖനം എന്ന കൃതി ബാറൂക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആറാം അദ്ധ്യായമായി കരുതുന്നതുകൊണ്ടും റോമൻ കത്തോലിക്കാ വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ത്രെന്തോസ് സൂനഹദോസ് തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചതു (1546) പ്രകാരം കാനോനികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയാറാണു്. എന്നാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് -നവീകരണ- നവീന ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ യഹൂദർ അംഗീകരിക്കുന്ന 39 കൃതികൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എബ്രായ/യഹൂദ വേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിഭജനം

'തനക്ക്' , 'മസോറട്ടിക് പാഠം', 'മിക്രാ' എന്നീ പേരുകളിലും എബ്രായ/യഹൂദ വേദപുസ്തകം അറിയപ്പെടുന്നു. തനക്ക് എന്ന പേര് തോറാ, നെവീം, കെതുവിം എന്നീ ഗ്രന്ഥസമുച്ചയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മസോറട്ടിക് പാഠത്തിന്റെ പരമ്പാരാഗതമായ മൂന്നു ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ ചുരുക്കപ്പേരാണ് തനക്ക് എന്നതു്. അതായതു്, പഞ്ചഗ്രന്ഥി എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന നിയമസംഹിതയായ തോറാ, പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളായ നെവീം, പ്രബോധനപരമായ ലിഖിതങ്ങൾ ചേർന്ന കെതുവിം എന്നിവയാണ് ആ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ.

'വായിക്കപ്പെടുന്നത്' എന്നർത്ഥമുള്ള 'മിക്രാ' എന്ന പേര് തനക്കിനു പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എബ്രായ നാമമാണ്. എബ്രായവേദപുസ്തകം (തനക്ക്) താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്നതുപ്രകാരം 24 പുസ്തകങ്ങളാണു്.


1 തോറാ


(ന്യായപ്രമാണം, നിയമം, മാർഗം, പഞ്ചഗ്രന്ഥം,പഞ്ചഗ്രന്ഥി, പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ,LAW,Torah)

1 ഉല്പത്തി (ആദ്യ പുസ്തകം, Genesis,സൃഷ്ടി)
2 പുറപ്പാടു (പുറപ്പാട് പുസ്തകം Exodus)
3 ലേവ്യപുസ്തകം (ആചാര്യന്മാർ, ലേവ്യർ, ലേവ്യാ പുസ്തകം, Leviticus)
4 സംഖ്യാപുസ്തകം (സംഖ്യാ , Numbers)
5 ആവർത്തനപുസ്തകം (ആവർത്തനം, നിയമാവർത്തനം Deuteronomy


2 നിബിം (പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രവാചകൻമാർ , നിവ്യേ, നെബിം, നബിയിം, Nevi'im)൧ ആദ്യകാല പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങൾ (ആദ്യകാല പ്രവാചകൻമാർ The Former Prophets)


6 യോശുവ (യോശുവാ, ഈശോബർനോൻ, Joshua)
7 ന്യായാധിപന്മാർ (Judges)
8 ശമൂവേൽ (1ശമൂവേൽ (1ശ്മൂയേൽ, 1സാമുവൽ, I Samuel),2. ശമൂവേൽ (ശ്മൂയേൽ, സാമുവൽ II Samuel)
9 രാജാക്കന്മാർ (1. രാജാക്കന്മാർ (I Kings), 2 രാജാക്കന്മാർ (II Kings)

൨ പിൻ കാല പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങൾ (പിൻ കാല പ്രവാചകൻമാർ The Latter Prophets)

വലിയ പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങൾ (വലിയ പ്രവാചകൻമാർ The Major Prophets)
10 യെശയ്യാവു (ഏശയാ നിവ്യാ, യെശയ്യ, Isaiah)
11 യിരെമ്യാവു (ഏറമ്യ നിവ്യാ, എറമിയാ, Jeremiah)
12 യെഹെസ്‌കേൽ (ഹസ്ഖിയേൽ നിവ്യാ, യഹസ്‌കിയേൽ, Ezekiel)
ചെറിയ പ്രവാചകഗ്രന്ഥങ്ങൾ (ചെറു പ്രവാചകൻമാർ Minor Prophets)
13 പന്തിരുവർ, പന്ത്രണ്ടു ചെറുപ്രവാചകർ, പന്തിരുവരുടെ പുസ്തകം, The Twelve Minor Prophets
ഹോശേയ (ഹോശയാ, ഹോശാ നിവ്യാ, Hosea)
യോവേൽ (യൂയേൽ നിവ്യാ, ജോയേൽ, Joel)
ആമോസ് (ആമോസ് നിവ്യാ, Amos)
ഓബദ്യാവു (ഒബാദിയാ നിവ്യാ, ഓബദ്യാ,ഒബദിയാ, Obadiah)
യോനാ (യൗനാൻ നിവ്യാ, Jonah)
മീഖാ (മീകാ നിവ്യാ, Micah)
നഹൂം (നാഹോം നിവ്യാ, നാഹൂം Nahum)
ഹബക്കൂക്ൾ (ഹവ്‌ഖോക്ക് നിവ്യാ,ഹബ്ക്കുക്ക്, ഹബക്കൂക്ക്, Habakkuk)
സെഫന്യാവു (സ്പനിയാ നിവ്യാ, സെഫന്യാ,സെഫനിയാ, Zephaniah)
ഹഗ്ഗായി (ഹഗ്ഗി നിവ്യാ, ഹാഗായി, Haggai)
സെഖർയ്യാവു (സ്‌കറിയാ നിവ്യാ, സ്‌കറിയാ Zechariah)
മലാഖി (മാലാകി നിവ്യാ, Malachi)

3 കെത്തുബിം (Ketuvim, ക്ത്തൂബിം, രചനകൾ, എഴുത്തുകൾ, writings)


കാവ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ The poetic books
14 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (Psalms)
15 സദൃശവാക്യങ്ങൾ (സുഭാഷിതങ്ങൾ, Proverbs)
16 ഇയ്യോബ് (ഇയോബ്, Job)
അഞ്ചു ചുരുളുകൾ The five scrolls
17 ഉത്തമഗീതം (ഉത്തമഗീതങ്ങൾ, Song of Solomon , Song of Songs)
18 രൂത്ത് (റഓസ്, Ruth)
19 വിലാപങ്ങൾ (Lamentations)
20 സഭാപ്രസംഗി (സഭാപ്രസംഗകൻ, ഖോഹ്‌ലത്, Ecclesiastes)
21 എസ്ഥേർ
ഇതര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ Other books
22 ദാനീയേൽ
23 എസ്രാ (അസ്രാ, Ezra) - നെഹെമ്യാവു (നെഹമിയാ, Nehemiah) Ezra-Nehemiah
24 നാളാഗമം 1 (ദിനവൃത്താന്തം 1 , I Chronicles), നാളാഗമം 2 (ദിനവൃത്താന്തം 2, II Chronicles)


എബ്രായ വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നൊഴിവാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ക്രിസ്തു വർഷം 70-90കാലത്ത് കൂടിയ യഹൂദ മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ യാംനിയ സമ്മേളനം (Council of Jamnia) എബ്രായ വേദപുസ്തക കാനോൻ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയതും സുറിയാനി സഭകളടക്കമുള്ള പുരാതന ക്രിസ്തീയ സഭകൾ പഴയനിയമ കാനോന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതുമായ വേദപുസ്തകഭാഗങ്ങൾ.

*എസ്ഥേർ 6 അധിക അദ്ധ്യായങ്ങൾ (എസ്‌തേർ, Esther with additions)
*ദാനീയേൽ 2 അധിക അദ്ധ്യായങ്ങൾ [ അദ്ധ്യായം 3:23-24അസറിയായുടെ പ്രാർത്ഥനയും മൂന്നു യുവാക്കന്മാരുടെ കീർത്തനവും, അദ്ധ്യായം13 ശൂശാൻ, അദ്ധ്യായം14 ബേലും സർപ്പവും] (The Prayer of Azariah and Song of the Three Holy Children are included between Daniel 3:23-24. ; Susanna is included as Daniel 13 Bel and the Dragon is included as Daniel 14. )
1 ഏറമിയായുടെ ലേഖനം (Letter of Jeremiah)
2 ബാറൂക്കിന്റെ ലേഖനം (The Epistle of Baruch)
3 ബാറൂക്കിന്റെ പുസ്തകം (ബാറൂക്ക് , Baruch, The Book of Baruch)
4 യഹൂദിത്ത് (ഈഹൂദിസ്, യൂദിത്ത്) യൂദിത്ത് Judith
5 തോബിത് - തൂബിദ് (തോബിയാസ്) തോബിത് Tobit (Tobias)
6 മഹാജ്ഞാനം സുജ്ഞാനം (Wisdom Wisdom of Solomon )
7 യേശുബാർ ആസീറെ (അർത്ഥം-ആസീറേയുടെ മകൻ യേശു, ഈശാബർസീറാ, പ്രഭാഷകൻ, Ben Sira, Sirach , Ecclesiasticus)
8 1 മക്കാബിയർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ, മക്കാബ്യർ, 1 Maccabees, 1 Machabees)
9 2 മക്കാബിയർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ,മക്കാബ്യർ , 2 Maccabees, 2 Machabees)


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ