20170210

പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പുരാതന ക്രമം


സുറിയാനി സഭകൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന പ്ശീത്താ വേദപുസ്തകത്തിലെ 48 പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പുരാതന ക്രമം


 1. ഉല്പത്തി (ആദ്യ പുസ്തകം, Genesis,സൃഷ്ടി)
 2. പുറപ്പാടു (പുറപ്പാട് പുസ്തകം Exodus)
 3. ലേവ്യപുസ്തകം (ആചാര്യന്മാർ, ലേവ്യർ, ലേവ്യാ പുസ്തകം, Leviticus)
 4. സംഖ്യാപുസ്തകം (സംഖ്യാ , Numbers)
 5. ആവർത്തനപുസ്തകം (ആവർത്തനം, നിയമാവർത്തനം Deuteronomy
 6. ഇയ്യോബ് (ഇയോബ്, യോബ്, Job)
 7. യോശുവ (യോശുവാ, ഈശോബർനോൻ, Joshua)
 8. ന്യായാധിപന്മാർ (Judges)
 9. 1. ശമൂവേൽ (1ശ്മൂയേൽ, 1സാമുവൽ, I Samuel)
 10. 2. ശമൂവേൽ (ശ്മൂയേൽ, സാമുവൽ II Samuel)
 11. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (Psalms)
 12. 1. രാജാക്കന്മാർ (I Kings)
 13. 2. രാജാക്കന്മാർ (II Kings)
 14. സദൃശവാക്യങ്ങൾ (സുഭാഷിതങ്ങൾ, Proverbs)
 15. മഹാജ്ഞാനം സുജ്ഞാനം(Wisdom Wisdom of Solomon )
 16. സഭാപ്രസംഗി (സഭാപ്രസംഗകൻ, പ്രസംഗക്കാരൻ, ഖോഹ്‌ലത്, Ecclesiastes)
 17. ഉത്തമഗീതം (ഉത്തമഗീതങ്ങൾ, Song of Solomon , Song of Songs)
 18. യെശയ്യാവു (ഏശയാ നിവ്യാ, യെശയ്യ, Isaiah)
 19. യിരെമ്യാവു (ഏറമ്യ നിവ്യാ, എറമിയാ, Jeremiah)
 20. വിലാപങ്ങൾ (Lamentations)
 21. ഏറമിയായുടെ ലേഖനം (Letter of Jeremiah)
 22. ബാറൂക്കിന്റെ ലേഖനം (The Epistle of Baruch)
 23. ബാറൂക്കിന്റെ പുസ്തകം (ബാറൂക്ക് , Baruch, The Book of Baruch)
 24. യെഹെസ്‌കേൽ (ഹസ്ഖിയേൽ നിവ്യാ, യഹസ്‌കിയേൽ, Ezekiel)
 25. ഹോശേയ (ഹോശയാ, ഹോശാ നിവ്യാ, Hosea)
 26. യോവേൽ (യൂയേൽ നിവ്യാ, ജോയേൽ, Joel)
 27. ആമോസ് (ആമോസ് നിവ്യാ, Amos)
 28. ഓബദ്യാവു (ഒബാദിയാ നിവ്യാ, ഓബദ്യാ,ഒബദിയാ, Obadiah)
 29. യോനാ (യൗനാൻ നിവ്യാ, Jonah)
 30. മീഖാ (മീകാ നിവ്യാ, Micah)
 31. നഹൂം (നാഹോം നിവ്യാ, നാഹൂം Nahum)
 32. ഹബക്കൂക്ൾ (ഹവ്‌ഖോക്ക് നിവ്യാ,ഹബ്ക്കുക്ക്, ഹബക്കൂക്ക്, Habakkuk)
 33. സെഫന്യാവു (സ്പനിയാ നിവ്യാ, സെഫന്യാ,സെഫനിയാ, Zephaniah)
 34. ഹഗ്ഗായി (ഹഗ്ഗി നിവ്യാ, ഹാഗായി, Haggai)
 35. സെഖർയ്യാവു (സ്‌കറിയാ നിവ്യാ, സ്‌കറിയാ Zechariah)
 36. മലാഖി (മാലാകി നിവ്യാ, Malachi)
 37. ദാനീയേൽ (അദ്ധ്യായം 3-ന്റെ വാക്യം 23-നു് ശേഷമുള്ള അസറിയായുടെ പ്രാർത്ഥനയും മൂന്നു യുവാക്കന്മാരുടെ കീർത്തനവും . അദ്ധ്യായം13 ശൂശാൻ , അദ്ധ്യായം 14 ബാലും മഹാ സർപ്പവും. എന്നിവ അടക്കം) (Daniel, The Prayer of Azariah and Song of the Three Holy Children are included between Daniel 3:23-24. ; Susanna is included as Daniel 13 Bel and the Dragon is included as Daniel 14. )
 38. രൂത്ത് (റഓസ്, Ruth)
 39. എസ്ഥേർ (+6 അദ്ധ്യായങ്ങളും) (എസ്‌തേർ, Esther with additions)
 40. യഹൂദിത്ത് (ഈഹൂദിസ്, യൂദിത്ത്) യൂദിത്ത് Judith
 41. തോബിത് - തൂബിദ് (തോബിയാസ്) തോബിത് Tobit (Tobias)
 42. യേശുബാർ ആസീറെ (അർത്ഥം-ആസീറേയുടെ മകൻ യേശു, ഈശാബർസീറാ, പ്രഭാഷകൻ, Ben Sira, Sirach , Ecclesiasticus)
 43. 1. ദിനവൃത്താന്തം (നാളാഗമം, I Chronicles)
 44. 2. ദിനവൃത്താന്തം (നാളാഗമം, II Chronicles)
 45. എസ്രാ (അസ്രാ, Ezra)
 46. നെഹെമ്യാവു (നെഹമിയാ, Nehemiah)
 47. 1 മക്കാബിയർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ, മക്കാബ്യർ, 1 Maccabees, 1 Machabees)
 48. 2 മക്കാബ്യർ (മഖ്ബായാർ, മക്കബായർ,മക്കാബ്യർ , 2 Maccabees, 2 Machabees)


The order of books in the oldest of these complete Peshitta Bibles, the codex Ambrosianus, has a number of interesting features which are worth looking at briefly; the order and contents are as follows: Pentateuch, Job, Joshua, Judges 1-2 Samuel, Psalms, 1-2 Kings, Proverbs, Wisdom of Solomon, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Letters of Jeremiah and of Baruch, Baruch , Ezekiel, 12 Minor Prophets, Daniel, Bel and the Dragon, Ruth, Susanna, Esther, Judith, Ben Sira, 1-2 Chronicles, Apocalypse of Baruch, IV Ezra (Esdras), Ezra, Nehemiah, 1-4 Maccabees.
Sebastian P. Brock, The Bible in the Syriac Tradition, SEERI Correspondence Course on Syrian Christian Heritage 1. Kottayam: St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 1988. Page No.36


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ